บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
18062561 ครบเครื่องเรื่อง MOU
สถิติการชม : 309 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 24/5/2561
18062561 ครบเครื่องเรื่อง MOU

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง MOU 

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง MOU

 

 

กำหนดการวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ.โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สุขุมวิทซ.6

BTS สถานีนานาทางออก 4

วิทยากร อ.สมบัติ น้อยหว้า

 

หลักการและเหตุผล

 

การที่บริษัทเอกชนรับคนเข้าทำงานในองค์กรมีหลายประเภท มีอุตสาหกรรมบางประเภทที่คนไทยไม่ทำ ทำให้นายจ้างขาดแคลนแรงงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU หรือข้อตกลงที่ร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย เพื่อสนองการประกอบธุรกิจให้เดินหน้าไปถึงจุดหมายตามที่ต้องการ  ซึ่งการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ก็จะมีขั้นตอนของข้อกฎหมาย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรา ก็ถือโอกาสเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างได้ง่าย เพราะการเดินทางสะดวก ภาษาพูดก็เรียนรู้ได้ง่าย และขนมธรรมเนียมประเพณี หรือการนับถือศาสนา ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติเหมือนกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทราบที่มาของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย รวมไปถึงค่าธรรมเนียมของการนำเข้าต่างๆ
2. เพื่อให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ อันพึงมีพึงได้ ของแรงงานต่างด้าว ภายใต้พระราชกำหนดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงาน และการกล่าวโทษต่างๆ หรือวิธีที่จะเลิกจ้าง ให้ลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อการเลิกจ้าง
4. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาล การปฏิบัติตน ให้อยู่ในวินัยของศาล เพื่อให้ศาลพิจารนาและตัดสินให้ชนะคดี

หัวข้อการอบรม
1. ปัญหาที่ทำให้นายจ้าง ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร?
2. ข้อตกลง MOU คือสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา มีขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือ อาเซี่ยนอย่างไร?
3. การนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา – ลาว – กัมพูชา เข้ามาทำงานโดยผ่านบริษัทจัดนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ ต้องดำเนินการอย่างไร?
4. บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีบทบาทหน้าที่ – ความรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจอย่างไร?
5. จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผ่านพรมแดนเข้ามาเอง จ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?
6. จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาเป็นผู้บริหารงานในองค์กร จ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?
7. การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ทุกประเภท ส่งในอัตราเท่าใด?
8. กองทุนประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว 7 กรณี มีอะไรบ้าง
9. กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองผู้ประกันตน กรณีได้รับอุบัติเหตุ หรือประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างอย่างไร?
10. Update กมคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่กำลังจะประกาศใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้าง 7 กรณีมีอะไรบ้าง
11. นายจ้างกำหนดอัตราค่าจ้าง – ค่าตอบแทน – สวัสดิการ ให้ต่างกันได้หรือไม่
12. ได้รับสิทธิ์วันหยุดตามสัปดาห์ – วันหยุดพักผ่อนปะจำปี – วันหยุดตามประเพณี อย่างไร? 
13. เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกระบวกการผลิต ต้องกำหนดวันหยุดพักผ่อน – วันหยุดตามประเพณี – หรือวันลา เพื่อกลับภูมลำเนาที่ประเทศต้นทาง ต้องดำเนินการอย่างไร?
14. ลูกจ้างต่างด้าวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้หรือได้?
15. ลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน ผจ.บุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?
16. ลูกจ้างลาออก เพื่อเปลี่ยนตัวนายจ้างใหม่ นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?
17. ลูกจ้างมาสมัครงาน ทั้งที่ใบอนุญาตทำงาน ยังเป็นชื่อของนายจ้างเดิมอยู่ และยังไม่หมดอายุ นายจ้างจะรับเข้าทำงานได้หรือไม่?
18. ลูกจ้างชุมนุมกดดันนายจ้าง เพื่อเรียกร้องสวัสดิการเพิ่ม ผจ.บุคคล จะใช้เทคนิคอย่างไร ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ยุติลง
19. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผจ.บุคคลควรแต่งตั้งผู้แทนของคนต่างด้าว เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้างอย่างไร?
20. ลูกจ้างที่ผ่านพรมแดนเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องจัดที่พักให้หรือไม่?
21. เมื่อหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบเอกสารของต่างด้าวรายบุคคล สิ่งที่ลูกจ้างจะแสดงคือเอกสารอะไรบ้าง
22. เมื่อภาครัฐตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารใดๆ จะมีความผิดอย่างไร?
23. นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ลูกจ้างและนายจ้างจะมีความผิดอย่างไร?
24. ผู้ใดประกอบธุรกิจนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้าง โดยผิดกฎหมายจะมีโทษอย่างไร?
25. เมื่อทำผิดวินัยร้ายแรง ต้องถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?
26. นายจ้างตรวจพบแรงงานต่างด้าว มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นายจ้างจะดำเนินการอย่างไร?
27. ลูกจ้างต่างด้าวมีสิทธิ์ฟ้องศาลแรงงานตามกฎหมายไทยได้หรือไม่?
28. การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร?
29. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คือการเลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร?
30. จ้างแรงงานต่างด้าว เกิดผลดี  ผลเสีย อย่างไร?
31. คำพิพากษาฎีกา 60 คดี ที่ตัดสินคดีแรงงาน ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้มีอะไรบ้าง?
ถาม – ตอบ – แนะนำ

 

 

วิทยากร อ.สมบัติ น้อยหว้า
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
- เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี
- เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/ประณีประนอมในศาลแรงงาน
- เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
- เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน 
- เป็นอนุกรรมการประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
- เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่บริษัทดับบลิวเอสเอสกรุ๊ปประเทศไทย จำกัด
- เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม

 

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

ประเภท

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิกหรือราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

 

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  8 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

 

 


 
Online:  5
Visits:  162,486
Today:  161
PageView/Month:  9,060